Terveyden edistämisen maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Terveystieteiden maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Terveyskasvatus on monitieteinen tutkimus- ja koulutusala, jossa tarkastellaan laaja-alaisesti terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä monitasoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Terveyskasvatuksen maisteriohjelmassa perehdytään terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen teoreettisiin lähtökohtiin, tutkimustietoon sekä näiden hyödyntämiseen terveyden edistämisen suunnittelussa, arvioinnissa ja päätöksenteossa. Tutkinnon suorittaneet voivat sijoittua terveyden edistämisen osaamista edellyttäviin suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Valinnaisista opinnoista riippuen tehtävät voivat sijoittua myös opetuksen, koulutuksen tai johtamisen osa-alueille. Mahdollisia työpaikkoja voivat olla kansanterveys- ja liikuntajärjestöt, tutkimuslaitokset, viestintä- ja hyvinvointialan yritykset, tai julkisen sektorin sosiaali-, terveys- ja liikuntapalvelut.

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
  • osaa laaja-alaisesti tunnistaa terveyttä määrittäviä yksilö-, yhteisö-, ja yhteiskunnallisen tason tekijöitä sekä kriittisesti arvioida niiden vuorovaikutteisia ja monitasoisia yhteyksiä terveyteen, terveyden tasa-arvoon, ihmisten ja yhteisöjen osallisuuteen ja hyvinvointiin
  • osaa arvioida millaisilla terveyden edistämisen teorioihin ja tutkimustietoon perustuvilla toimilla ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristön terveydestä voidaan lisätä
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tieteellisesti perusteltuja terveyden edistämisen toimia ja hankkeita erilaisissa yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla sekä osaa koordinoida terveyden edistämistoimien toteuttamista ja suunnitella toimivan hankehallinnon
  • osaa suunnitella tarkoituksenmukaisia tutkimusasetelmia, käyttää alan tyypillisimpiä tutkimusmenetelmiä ja kriittisesti arvioida tutkimusprosessia ja tuotetun tiedon luotettavuutta
  • osaa vastuullisesti toimia terveyden edistämisen asiantuntijana monialaisissa työryhmissä, päätöksentekoprosesseissa ja yhteiskehittämishankkeissa
  • osaa kriittisesti arvioida omaa osaamistaan terveyden edistämisen asiantuntijana ja haluaa kehittää tieteellistä, käytännöllistä ja eettistä osaamistaan.
  • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet

Rakenne

Valitse kaikki (91+ op)