TERS1005 Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen näyttöön perustuva suunnittelu ja arviointi (7 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveyden edistämisen näyttöön perustuva suunnittelu
Terveyden edistämisen arviointi
Terveyden edistämisen vaikuttavat keinot ja menetelmät
Suunnittelutyön vaiheet ja koordinointi

Suoritustavat

Luennot 8 tuntia
Seminaarit 16 tuntia
Ryhmätyöskentely
Kirjallinen tehtävä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä (100 %)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa kohderyhmä- ja toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen suunnittelun sekä prosessi- ja tulosarvioinnin periaatteita terveyden edistämisen suunnitelman tekemisessä.
  • soveltaa teoreettista tietoa, näyttöön perustuvaa tutkimustietoa sekä käytännön kokemustietoa terveyden edistämisen toiminnan suunnittelussa
  • koota terveyden edistämisohjelman eri osa-alueet loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi
  • jäsentää suunnitteluprosessin työvaiheita sekä koordinoida suunnitteluryhmän työskentelyä

Esitietojen kuvaus

TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (tai aikaisempi KTEA010 Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä)
TERS1004 Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen lähestymistavat, teoriat ja sovellusmallit

Oppimateriaalit

Bartholomew Eldredge, L.K., Markham, C.M.,Ruiter, R.A.C., Fernández, M.E., Kok. G. & Parcel, G.S. 2016. Planning Health Promotion Programs: An Intervention Mapping Approach. 4. korjattu painos (myös aikaisemmat painokset v:lta 2011 tai 2006 käyvät). John Wiley & Sons. (704 s.) ISBN-13: 978-1119035497, ISBN-10: 111903549X

Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K. 2015. Health behavior: Theory, research and practice. 5. painos (myös aikaisemmat painokset v:lta 2008, 2002 tai 1997 käyvät). San Francisco, CA: Jossey-Bass. (512 s.)

Lisäksi muuta soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus