TTMP1001 Terveystiedon perusteet (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Henkilökohtainen terveystiedon opintojen suunnitelma
Terveystiedon lähtökohtia ja lähestymistapoja
Terveystieto oppiaineena
Terveysosaaminen
Lasten ja nuorten hyvinvointi, terveys ja terveyskäyttäytyminen
Terveyden edistäminen koulussa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • toimia suunnitellusti terveystiedon opinnoissaan ja asettaa tavoitteita terveystiedon opiskelulleen
  • määritellä ja käyttää asianmukaisesti terveystiedon keskeisiä käsitteitä
  • kuvata terveystiedon monitieteistä tietoperustaa ja erilaisia lähestymistapoja
  • perustella terveystieto-oppiaineelle luonteenomaisia piirteitä
  • tarkastella terveystieto-oppiaineen yhteiskunnallista ja kansanterveydellistä merkitystä
  • arvioida omaa terveyden edistäjän rooliansa kouluyhteisössä 

Oppimateriaalit

Luennoilla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) Luentoihin pohjautuva oppimistehtävä Itsenäinen opiskelu
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus