LTKS1003 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson luennoilla perehdytään laadullisen tutkimuksen metodologisiin viitekehyksiin, laadullista tutkimusta suuntaaviin keskeisiin käsitteisiin (esim. tulkinta ja merkitys), tutkimusasetelman muodostamiseen, aineiston muodostamisen erilaisiin menetelmiin ja sisällönanalyyttiseen aineiston analyysiin. Opintojaksoon sisältyvissä harjoituksissa harjoitellaan omaan opinnäytetyön aiheeseen liittyvän aineiston muodostamista ja analysointia, analyysin tulosten ja johtopäätösten raportointia sekä laadullisen tutkimuksen arviointia. Metodologian tarkastelun lisäksi pohditaan laadullisen tutkimusasetelman hallinnan merkitystä asiantuntijatyössä sekä erilaisiin tutkimusasetelmiin liittyviä eettisiä näkökohtia.


Suoritustavat:

I-osa:
Luennot 8 tuntia
Seminaarit 12 tuntia
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Kirjallinen tehtävä

II-osa:
Luennot 4 tuntia
Seminaarit 12 tuntia
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Kirjallinen tehtävä


Arviointiperusteet:

Kirjallinen oppimistehtävä 100%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää laadullisen tutkimuksen metodologiset viitekehykset sekä kykenee kriittisesti arvioimaan laadullista tutkimusprosessia

  • osaa suunnitella laadullisen tutkimuksen näkökulmasta koherentin tutkimusasetelman ja -tehtävän

  • osaa soveltaa erilaisia aineistonhankinnan menetelmiä ja tuottaa laadullisia aineistoja

  • osaa soveltaa laadullista sisällönanalyysiä aineiston analysointiin

  • osaa tulkita ja raportoida sisällönanalyysillä analysoituja tuloksia

  • hallitsee laadullisen tutkimusprosessin eettisesti kestävällä tavalla

Esitietojen kuvaus

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet

LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi 

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/

Hyvärinen M, Nikander P, Ruusuvuori J, Aho AL. (2017). Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino.

Kuckartz U. (2014). Qualitative text analysis: a guide to methods, practice & using software. Los Angeles (Calif.): Sage cop.

Savin-Baden M, Major CH. (2012). Qualitative Research: The essential guide to theory and practice. Routledge.

Schreier, M. 2012. Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (280 s.).

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. (175 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus