LTKS1004 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen (terveystieteet) (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Laadullisten tutkimusotteiden erilaiset metodologiat ja menetelmät

Laadullisten tutkimusotteiden aineistonhankinnan ja analyysin erityispiirteet
Laadullisen tutkimuksen eettisyys ja kriittinen arviointi

Laadullisen tutkimuksen tieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys


Suoritustavat

Luento 4 t (kaikille)

Vaihtoehto 1: Seminaari 8 tuntia ja kirjallinen oppimistehtävä (Metodologisen viitekehyksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan)

Vaihtoehto 2: Kirjallinen oppimistehtävä (Metodologista ymmärrystä syventävä tehtävä), seminaari korvataan kirjallisuudella


Arviointiperusteet

Kirjallinen oppimistehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa vertailla laadullisten tutkimusotteiden lähestymistapoja ja tunnistaa niiden erityispiirteitä ja käyttötarkoituksia
  • Tunnistaa eri tutkimusotteiden aineiston hankintaan ja analyysiin liittyviä erityispiirteitä
  • Osaa soveltaa laadullisen tutkimuksen tieteellisyyden ja eettisyyden arviointikriteereitä
  • Osaa arvioida laadullisen tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystä  

Lisätietoja

Ajoitus: kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LTKY002 tieteellisen toiminnan perusteet

LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Creswell JW, Poth CN. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 4th edit. SAGE Publications.

Kurssilla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojaksoon sisältyy luento (4 h), seminaari (8 h) ja oppimistehtävä
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Vaihtoehtoiseen suoritustapaan sisältyy luento (4 h) ja itsenäinen työskentely (kirjallinen oppimistehtävä)
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, seminaari ja oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luento 4 tuntia, seminaari 8 tuntia ja kirjallinen oppimistehtävä (Metodologisen viitekehyksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan)

Opetus

x

Luento, itsenäinen työskentely, kirjallinen oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luento (4 tuntia) ja kirjallinen oppimistehtävä (Metodologista ymmärrystä syventävä tehtävä), seminaari korvataan kirjallisuudella

Ei julkaistua opetusta