LTKS1010 Asiantuntijana kehittyminen 2 (0–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
 • Hops: tekeminen, seuraaminen, päivittäminen. Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot. Maisteritutkinnon tavoitteet ja rakenne.
 • Opiskelijan hyvinvointi, arjen hallinta.
 • Ryhmäytyminen, vertaistuki ja verkostoituminen.
 • Akateemisen asiantuntijan osaamisen ja identiteetin rakentaminen ja työllistymisvaihtoehtojen hahmottaminen.
 • Työnhakutaidot.
 • Arviointi- ja palautteenantotaidot.
 • Kansainvälisyys.
Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolovelvollisuus 100 %) ja annettujen tehtävien suorittaminen (hops-työskentely, portfoliotyöskentely, työelämätehtävät). Opintojakso kestää koko maisterintutkinnon ajan, eli kaksi vuotta. Opiskelija osallistuu joka vuosi 1 op laajuiselle toteutukselle ja saa siten osasuoritusrekisteriin 1 op lukuvuosittain.

Arviointi

Edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle on osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan
 • on tietoinen omaan hyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista asioista
 • osaa hahmottaa työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ja on tietoinen työhyvinvointiin liittyvistä haasteista
 • ymmärtää oman roolinsa ja ryhmän merkityksen oman asiantuntijuutensa kehittämisessä
 • osaa yhdistää tieteellisen ajattelun ja käytännön ammattiosaamisensa johdonmukaiseksi ja persoonalliseksi kokonaisuudeksi
 • osaa edistää omia työllistymismahdollisuuksiaan ja kertoa omasta osaamisestaan
 • on tietoinen erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista ja osaa hyödyntää kansainvälisyyttä oman työuransa edistämiseksi.

Lisätietoja

Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelmassa (fysioterapia) opintojakso suoritetaan 1 op laajuisena (vain ensimmäisen vuoden toteutus).

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset kirjat, artikkelit ja materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

1. vuoden maisteriopiskelijat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Tiedekunnan yhteiset ryhmäohjausalustukset, 4 h.

Ryhmäohjaustapaamiset, 8 h.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, 1-2 h.

Opetus

x

2. vuoden maisteriopiskelijat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Tiedekunnan yhteiset ryhmäohjausalustukset, 2 h.

Ryhmäohjaustapaamiset, 4 h.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, 1-2 h.

Opetus