TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Oppimistavoitteiden rakentaminen
Ymmärtävä oppiminen, oppimisen tukeminen tutkivan työskentelyn avulla
Oppimisen ja osaamisen arviointi
Opetussuunnitelmat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rakentaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita eri kouluasteille ja jäsentää oppisisältöjä eri viitekehysten avulla
  • soveltaa tutkivaa työskentelyä terveystiedon opetuksessa
  • soveltaa ja perustella eri menetelmien käyttöä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
  • arvioida kriittisesti terveystiedon opetuksen nykytilaa ja tehdä perusteltuja ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi

Esitietojen kuvaus

TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet

Oppimateriaalit

Oheismateriaali

Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M. et al. 2019. "Että tietää missä on menossa": Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI. (251 s.) https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_0719.pdf 

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. & Lonka, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY. (290 s.) 

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (416 s.) 

Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (352 s.) 

Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (206 s.) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6959-2 

Jyrhämä, R., Hellström, M., Kansanen, P. & Uusikylä, K. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. (247 s.)

Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. (263 s.) 

Luostarinen, A., Nieminen, J.H., White, E.H., Nilivaara, P., Peltomaa, I. et al. 2019. Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. (390 s.)

Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit OPSin käyttöön: opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (243 s.)

Ouakrim-Soivio, N. 2016. Oppimisen ja osaamisen arviointi. Helsinki: Otava. (176 s.)

Paakkari, L. & Paakkari, O. 2012. Health literacy as a learning outcome in schools. Health Education 112 (2), 133―152. (20 s.)

Paakkari, O. 2017. Oppimista tukeva arviointi terveystiedossa. Teoksessa Kauppinen, E. & Vitikka, E. (toim.) Arviointia toteuttamassa: Näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin. Helsinki: Opetushallitus. (193 s.)

Summanen, A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Helsinki: Opetushallitus. (158 s.) 

Toivola, M. 2019. Käänteinen arviointi. Helsinki: Edita. (119 s.)

Toivola, M., Peura, P. & Humaloja, M. 2017. Flipped learning: Käänteinen oppiminen. Helsinki: Edita. (137 s.)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf sekä Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_2.pdf

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 2020. 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf 

Ammatillisten perustutkintojen perusteet. 2018. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/4211783

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (28 tuntia) 1 op. Kirjalliset tehtävät 5 op
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja 60 %, kurssisuunnitelma 40 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus