LTKS1001 Tutkimusetiikan syventäminen (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Hyvä tieteellinen käytäntö

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet

Eettinen ennakkoarviointi

Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa

Tutkimusetiikka tutkimusprosessin eri vaiheissa


Suoritustavat

Seminaari 4 tuntia, oppimistehtävä ja kirjatentti.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus kurssilla edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, kirjallisen oppimistehtävän tekemistä hyväksytysti ja hyväksyttyä suoritusta kirjatentissä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet
  • tietää milloin tutkimus tarvitsee eettisen ennakkoarvioinnin
  • tietää prosessit, joilla haetaan eettistä ennakkoarviointia
  • hallitsee henkilötietojen turvallisen käsittelyn tutkimuksessa
  • tietää tutkimusvilpin seuraukset
  • on selvillä tutkimusraportointiin liittyvistä eettisistä periaatteista
  • osaa tunnistaa omaan pro gradu –tutkielmaan liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • on sisäistänyt hyvän tieteellisen käytännön noudattamisen merkityksen tieteen yhteiskunnallisen arvostuksen takeena

Lisätietoja

Ajoitus yhtä aikaa graduseminaarien kanssa. (LPE 4. vuoden syksy.)


Kurssi toteutetaan syksyisin suomeksi ja keväisin englanniksi.

Oppimateriaalit

Clarkeburn, H. & Mustajoki, A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino. (319 s.); ISBN: 978-951-768-212-1

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminaari ja oppimistehtävä (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus kurssilla edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin ja kirjallisen oppimistehtävän tekemistä hyväksytysti.
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

E-tentti (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus