TERS1010 Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen terveyden edistämisessä (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Digitaalitekniikan hyödyntämismahdollisuudet, vaikutukset ja rajoitteet terveyden edistämisessä
Digitaalisten ratkaisujen käytön kriittinen arviointi terveyden edistämisen eettisten periaatteiden valossa 

Suoritustavat

Luento (2 h)
Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee digitaalisen terveyden edistämisen teoreettisia perusteita sekä digitaalisten työkalujen ja strategioiden käyttöä terveyden edistämisessä

  • osaa arvioida digitaalitekniikan soveltamismahdollisuuksia ja rajoitteita terveyden edistämisessä

  • osaa arvioida digitaalitekniikan vaikutuksia yksilöllisten, sosiaalisten, ympäristöllisten sekä taloudellisten tekijöiden näkökulmista

  • osaa kriittisesti arvioida digitaalisten menetelmien käyttöä terveyden edistämisen eettisten periaatteiden, kuten tasavertaisuuden toteutumisen näkökulmasta

Kirjallisuus

  • O'Neil, I. 2019. Digital Health Promotion: A Critical Introduction. Polity (176 s)
  • Kurssilla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento ja itsenäinen oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus