LTKS002 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen (terveystieteet) (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutkimusaineiston valmistelu- ja analysointimenetelmät:

  1. Lineaarinen malli (lineaarinen regressio, binäärinen regressio, 2-suuntainen varianssianalyysi)
  2. Lineaarinen malli korreloituneille muuttujille (monimuuttujainen varianssianalyysi, toistomittausten varianssianalyysi)
  3. Latenttien muuttujien lineaarinen malli (faktorianalyysi, reliabiliteetti, summamuuttujat)
  4. Pienet aineistot, puoli- ja ei-parametriset testit (Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, Friedman, Wilcox, Mediaanitesti, McNemar)
  5. Graafiset aineistojen tarkastelumenetelmät (Cox, Bland & Altman, ROC, Heat map)


Suoritustavat

Luennot 16 tuntia, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (enintään 20 tuntia), oppimistehtävät, luentotentti

 

Arviointiperusteet

Luentotentti 50 %, oppimistehtävät 50 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa soveltaa tutkimusongelmien ratkaisemiseen tarkoituksenmukaisia tilastollisia analyysimenetelmiä
  • osaa käyttää SPSS-ohjelmaa ja tehdä tilastomatemaattiset analyysit itsenäisesti
  • osaa kriittisesti tulkita analyysien tuottamia tuloksia ja raportoida niitä
  • osaa hyödyntää tilastotieteellistä osaamistaan toimiessaan tutkimusryhmän jäsenenä

Lisätietoja

Alkaa syksyllä, jatkuu keväällä. Huom. opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi samana lukuvuonna pro gradu -tutkielman kanssa.

Esitietojen kuvaus

LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
TILP350 SPSS-kurssi 

Oppimateriaalit

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus