TERS1004 Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen lähestymistavat, teoriat ja sovellusmallit (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisen tason lähestymistavat, teoriat ja mallit
Teorioiden ja mallien rakentuminen ja niiden soveltaminen interventiotutkimuksissa ja käytännön työssä

Suoritustavat

Luento (4 tuntia)
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (16 tuntia)
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä jäsentää niiden osatekijöitä ja vaikuttamismekanismeja

  • osaa kriittisesti arvioida lähestymistapojen, teorioiden ja mallien käyttöä ja sovellusmahdollisuuksia erilaisissa interventioissa

  • osaa soveltaa valitsemiaan lähestymistapoja, teorioita ja malleja terveyden edistämisen käytännön esimerkeissä

Oppimateriaalit

Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K. 2015. Health behavior: Theory, research and practice. 5. painos (myös aikaisemmat painokset v:lta 2008, 2002 tai 1997 käyvät). San Francisco, CA: Jossey-Bass. (512 s.)

Michie, S., West, R., Campbell, R., Brow, J. & Gainforth, H. 2014. ABC of Behavior Change Theories. An Essential Resource for Researchers, Policy Makers and Practitioners. Silverback Publising. (494 s.)

Bartholomew Eldredge, L.K., Markham, C.M.,Ruiter, R.A.C., Fernández, M.E., Kok. G. & Parcel, G.S. 2016. Planning Health Promotion Programs: An Intervention Mapping Approach. 4. korjattu painos (myös aikaisemmat painokset v:lta 2011 tai 2006 käyvät). John Wiley & Sons. (704 s.) ISBN-13: 978-1119035497 ISBN-10: 111903549X

Nutbeam, D., Harris, E. & Wise, M. 2010. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3. painos (myös aikaisemmat painokset käyvät). Sydney: McGraw-Hill. (81 s.)

Kurssilla jaettava muu materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus