Musiikkitieteen kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikkitieteen kandidaattivaiheen opinnot antavat laaja-alaisen ja moniarvoisen näkökulman musiikillisiin ilmiöihin. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää musiikin psykologista, sosiaalista ja kulttuurista luonnetta sekä soveltaa opittuja taitoja työelämässä. Musiikkitieteen opinnoissa perehdytään keskeisiin käsitteisiin ja tiedonhankinnan menetelmiin sekä opitaan soveltamaan tieteellistä tietoa. Opiskelija oppii tunnistamaan itselle sopivia työllistymisvaihtoehtoja. Opintojen aikana käytetään erilaisia musiikkiteknologisia sovelluksia ja tutustutaan äänitys- ja notaatioteknologian perusteisiin.

Opiskelijaa kannustetaan opintojensa aikana opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opintojen sujuvuuden kannalta opiskelijavaihtoon lähtemisen ajankohdaksi suositellaan kandidaattivaiheessa toisen opiskeluvuoden kevätlukukautta. Kansainvälistymistä kehittää myös osallistuminen englanninkieliseen opetukseen tutkinto-ohjelman, laitoksen ja yliopiston kv-opetustarjonnan puitteissa.

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut

- hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä ja tunnistaa toimintansa globaalin vastuun- tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä asiantuntijan työn eri alueilla ja vaiheissa

- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen


Musiikkitieteelliset valmiudet

Opiskelija

- Tuntee empiriaa painottavan musiikkitieteen eri suuntauksia ja niiden perusperiaatteita ja käsitteitä

- Tuntee eri musiikkikulttuureita, niiden musiikillisia piirteitä ja kulttuuris-yhteiskunnallisia taustoja

- Ymmärtää musiikin psykologista, kulttuurista ja sosiaalista luonnetta, ja osaa viestiä näistä suomeksi ja englanniksi

- Osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä musiikin rakenteista ja sisällöistä ja viestiä niistä kielellisesti

- Ymmärtää musiikillisen asiantuntijuuden erilaisia muotoja

- Tuntee musiikkiteknologisia sovelluksia ja niiden käyttömahdollisuuksia

- Tuntee keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja niiden käyttömahdollisuuksia musiikkitieteellisten tutkimuskysymysten selvittämisessä

- Tuntee tutkimuksen eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa opinnäytteessään

- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon musiikkitieteellisen tutkielman

Rakenne

Valitse kaikki (87+ op)