MUPA2002 Musiikkikulttuurit 3: Monikulttuurinen maailmanmusiikki (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan analyyttisesti valittuihin musiikkikulttuureihin ja niiden musiikillisiin ja kulttuurisiin ominaispiirteisiin ennen ja tänä päivänä. Keskeisinä kohdealueina ovat Suomen, Euroopan kelttiläisten alueiden, Lähi-Idän, Intian, Kiinan sekä eteläisen Afrikan musiikkikulttuurit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- nimetä, tunnistaa ja selittää kuulon- ja muistinvaraisesti välittyneisiin musiikkitraditioihin liittyvät keskeisimmät osatekijät, kulttuuriset ja musiikilliset piirteet ja vaikuttajat.

- keskustella perinnemusiikin erityispiirteistä sekä vanhemman että uudemman perinnemusiikin vaikutuksista muihin musiikin lajeihin ja tyyleihin.

- analysoida perinnemusiikin olennaisia osatekijöitä perinnemusiikin harjoittajan, musiikkikasvattajan sekä musiikkitieteilijän näkökulmasta.

- tunnistaa eri musiikkikulttuurien keskeisiä piirteitä kontaktiopetuksen, oman työskentelyn ja kuuntelumateriaalin kautta

- soveltaa hankkimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä

Lisätietoja

Ajoitus: musiikkitiede 1. tai 2. opintovuosi ja musiikkikasvatus 2. tai 3. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien sekä mahdollisen tentin suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus