MUPP2003 Musiikkikulttuurit 1: Taidemusiikki (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan eurooppalaisen taidemusiikin keskeisiin lajeihin, tyylipiirteisiin ja esityskäytäntöihin. Opintojaksossa tarkastellaan musiikinhistoriallisia ilmiöitä huomioiden kunkin aikakauden yhteiskunnallis-poliittiset ja kulttuuriset kontekstit sekä pohditaan menneiden vuosisatojen musiikkitraditioiden merkitystä oman aikamme musiikkikulttuureille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa länsimaisen taidemusiikin historiallisia kehityslinjoja keskiajalta tähän päivään

- osaa kuvata tyylikausien keskeisiä musiikillisia piirteitä ja niihin liittyviä keskeisiä käsitteitä

- tunnistaa käsiteltävien aikakausien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin kautta

- ymmärtää musiikillisten ilmiöiden yhteiskunnallista ja kulttuurista historiaa

- osaa soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä

Lisätietoja

Ajoitus: 1. opintovuosi. Opintojakso Opintojakso sisältyy musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen perusopintoihin sekä Musiikkikulttuurit-moduuliin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien ja mahdollisen tentin suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus