MUSA2001 Musiikin kognitiotiede ja musiikin havaitsemisen tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan psykoakustiikan, musiikin havaintopsykologian ja musiikin kognitiotutkimuksen näkökulmiin. Keskeisiä sisältöjä ovat äänen fysikaaliset ominaisuudet, kuulojärjestelmän toiminta, musiikin piirteiden havaitsemiseen liittyvät prosessit sekä sosiaalisen kognition tarkastelu musiikillisessa kontekstissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvailla musiikin havaintopsykologian ja kognitiotieteen keskeisiä näkökulmia ja tutkimustuloksia suomeksi ja englanniksi

- ymmärtää musiikin havaitsemiseen ja musiikin tekemiseen liittyvien kognitiivisten prosessien perusteita

- tuntee musiikin havaintopsykologian ja kognitiotieteen keskeisimpiä tutkimusmenetelmiä ja ymmärtää näiden sovellusperiaatteita

Lisätietoja

Ajoitus: 2. tai 3. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus