MUPA2004 Musiikin sosiologia ja sosiaalipsykologia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa lähestytään musiikkia sosiaalisena ilmiönä ja tutustutaan aiheeseen musiikkisosiologiassa ja musiikin sosiaalipsykologiassa esiintyvien tutkimustraditioiden, näkökulmien ja metodologioiden kautta tarkasteltuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa musiikillisen toiminnan sosiaalisia ulottuvuuksia

- tulkita musiikillista toimintaa musiikkisosiologisista ja sosiaalipsykologisista lähtökohdista

- selittää omin sanoin musiikin sosiaalisiin ulottuvuuksiin keskittyvien tutkimussuuntauksien tieteenfilosofisia päälinjoja suomeksi ja englanniksi

- määritellä musiikilliseen vuorovaikutukseen liittyviä teoreettisia käsitteitä suomeksi ja englanniksi

Lisätietoja

Ajoitus: 2. tai 3. vuosi.

Oppimateriaalit

DeNora, T. (2000). Music in everyday life.

North, A. C. & Hargreaves, D. J. (Eds.) (1997). The Social Psychology of Music. London; O.U.P.

Brown, S. & Volgsten, U. (Eds.) (2006). Music and manipulation. On the social uses and social control of music. Oxford: Berghahn Books.

Kirjallisuus

  • DeNora, T. (2000). Music in everyday life.
  • North, A. C. & Hargreaves, D. J. (Eds.) (1997). The Social Psychology of Music. London; O.U.P.
  • Brown, S. & Volgsten, U. (Eds.) (2006). Music and manipulation. On the social uses and social control of music. Oxford: Berghahn Books.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus