MUPA2003 Musiikkipsykologia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan musiikkipsykologian alan keskeisimpiin osa-alueisiin ja tutkimusmetodologioihin. Keskeisen sisällön muodostaa psykologisten prosessien tarkastelu musiikillisten taitojen oppimisen, musiikkimaun, musiikin ja persoonallisuuden välisten yhteyksien, musiikillisen liikkeen ja musiikillisten emootioiden konteksteissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvailla psykologisia prosesseja jotka liittyvät musiikillisen toiminnan eri muotoihin suomeksi ja englanniksi

- arvioida, vertailla ja tiivistää teoreettisia ja tutkimuksellisia lähtökohtia musiikin havaitsemisen ja musiikillisen käyttäytymisen tarkasteluun psykologisesta näkökulmasta suomeksi ja englanniksi

Lisätietoja

Ajoitus: 2. tai 3. opintovuosi.

Oppimateriaalit

Teacher-generated materials, plus:

- S. Hallam, I. Cross & M. Thaut (eds.) (2009). Oxford Handbook of Music Psychology. OUP. New York.

- W. F. Thompson (2009). Music, thought, and feeling. Understanding the psychology of music. OUP: New York.

- P. N Juslin & J. A. Sloboda (Eds.) (2001), Music and Emotion: Theory and Research. New York: Oxford University Press. / Juslin, P. N. & Sloboda, J. A. (Eds.) (2009). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications. Oxford: OUP.

Kirjallisuus

  • S. Hallam, I. Cross & M. Thaut (eds.) (2009). Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford University Press: New York.
  • W. F. Thompson (2009). Music, Thought, and Feeling. Understanding the Psychology of Music. Oxford University Press: New York.
  • P. N. Juslin & J. A. Sloboda (eds.) (2001). Music and Emotion: Theory and Research. Oxford University Press: New York. / Juslin, P. N. & Sloboda, J. A. (eds.) (2009). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications. Oxford University Press: Oxford.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus