MUPP2001 Monitieteinen musiikintutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa musiikin moninaisen luonteen, musiikin keskeisiä ominaisuuksia ja musiikin merkityksiä yksilölle ja yhteisöille

- hahmottaa musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen monitieteisyyttä ja yhteiskunnallista merkityksellisyyttä

- tunnistaa erilaisia monitieteisen musiikintutkimuksen suuntauksia, lähtökohtia ja tavoitteita

- hahmottaa musiikin psykologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia

- osaa keskustella erilaisista musiikin tutkimiseen liittyvistä näkökulmista osana vertaisryhmää ja viestiä näistä kirjallisesti

Lisätietoja

Ajoitus: 1. opintovuosi. Opintojakso sisältyy sekä musiikkitieteen että musiikkikasvatuksen perusopintoihin. Opintojakso sisältyy EduFutura -moduuliin Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen ja seminaarityöskentelyyn (vähintään 80 %) sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus