MUPA2001 Musiikkikulttuurit 2: Populaarimusiikki (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan länsimaisen populaarimusiikin kehityksen keskeisimpiin vaiheisiin ja lajeihin 1800-luvun lopulta tähän päivään. Opintojaksossa tarkastellaan eri aikakausien ja tyylien keskeisimpiä piirteitä, esityskäyntäntöjä sekä pohditaan muusikoiden yhteiskunnallisen aseman muutoksia ja musiikkiestetiikan ja -filosofian päälinjoja ja niiden historiallisia muutoksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- hahmottaa länsimaisen populaarimusiikin kehityslinjoja 1800-luvun lopulta tähän päivään

- kuvata keskeisimpien tyylikausien musiikillisia tyylipiirteitä ja niihin liittyviä keskeisiä käsitteitä

- sijoittaa länsimaisen populaarimusiikin kehityksen osaksi musiikin sekä yhteiskunnan yleistä kehitystä

- tunnistaa käsiteltävien aikakausien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin perusteella

- soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

Lisätietoja

Ajoitus: musiikkitiede 1. opintovuosi, musiikkikasvatus 2. tai 3. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien sekä mahdollisen tentin suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus