Museologian kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Jyväskylän yliopiston museologia on oppiaine, jossa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristönsä. Museologiassa perehdytään erityisesti siihen, miten ihmiset ottavat sekä aineellisen että aineettoman ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteina ovat museot ja muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot sekä erityisesti niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.Museologian oppiaine nojaa vahvasti heritologiseen (kulttuuriperintöteoria) tutkimusperinteeseen. Opintojen tavoitteena on tutustua museologian ja siihen läheisesti liittyvän heritologian teoreettisiin perusteisiin. Toisena tärkeänä tavoitteena on soveltaa hankittua teoreettista tietämystä käytännön työhön. Museologian opiskelu sisältää 180 työtunnin laajuisen työssäoppimisjakson opintojen kaikilla tasoilla.

Museologiaa opiskellaan sekä kontaktiopetuksessa että itsenäisesti työskennellen. Museologian kandidaattiohjelmassa museologian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopinnot antavat museolain (AsK 2019/314) mukaisen ammatillisen pätevyyden museoalalle. Perusopinnoissa korostuu työelämälähtöisyys yhdistettynä laajempaan kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatioiden tarkasteluun. Aineopinnoissa pureudutaan museologian alaan ja kulttuuriperintöprosesseihin liittyvään teoreettiseen keskusteluun ja etsitään sitä kautta omia museologisia kiinnostuksen kohteita.

Museologiasta valmistuneet ja museologiaa opiskelleet työllistyvät usein erilaisiin museotehtäviin kulttuurihistoriallisissa museoissa, luonnontieteellisissä museoissa, taidemuseoissa ja erikoismuseoissa. Tämän lisäksi opinnot antavat valmiuksia työskennellä myös muissa suunnittelu-, hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävissä, joissa tarvitaan kulttuuri- ja luonnonperinnön prosessien tuntemusta ja ymmärrystä.

Museologian opetusta annetaan useissa ulkomaisissa yliopistoissa, joten museologia tarjoaa luontevan oppiainevaihtoehdon esimerkiksi museoalalle aikovien opiskelijoiden kansainvälisten opintojen suunnitelmiin. Opintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot on mahdollista suorittaa ulkomaisissa museoissa ja saada siten kansainvälistä työkokemusta. Kansainvälinen harjoittelu tai muut kansainväliset opinnot ajoittuvat maisteriohjelman opintoihin

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut

  • hallitsee museo- ja kulttuuriperintöalan tiedollisten ja taidollisten perusperiaatteiden sisällön
  • hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä luovasti oman alansa työtehtävissä ja tunnistaa toimintansa globaalin vastuun
  • tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä asiantuntijan työn eri alueilla ja vaiheissa
  • hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
  • osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
  • tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Rakenne

Valitse kaikki (92+ op)