MSLPER Museologian perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  • tietää museologian ja heritologian tutkimustradition päälinjoja
  • tuntee oppiaineen nykypäivän ajankohtaisia kysymyksiä
  • tunnistaa museoiden roolin, merkityksen ja toimintatavat kulttuurisina instituutioina ja yhteiskunnallisina toimijoina
  • tuntee käytännön museotyön perusteita ja lähtökohtia
  • osaa soveltaa opintojen antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.
Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (museolaki 314/2019).

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)