MSLP030 Museo ja yleisö (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana tarkastellaan museota arkkitehtuurina, näyttelypaikkana, oppimisen ympäristönä ja mediana. Tarkastellaan yleisötyötä ja näyttelysuunnittelua ohjaavia keskeisiä näkökulmia. Opintojaksolla perehdytään myös museotyön etiikkaan sekä museon erilaisiin tapoihin näkyä ja olla osa yhteisöään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee museorakennuksen historialliset kehityslinjat ja nykymuseoiden rakennuksille asettamat vaatimukset sekä toiminnan että saavutettavuuden näkökulmista
 • osaa kuvata näyttelyprosessin eri vaiheineen
 • tuntee yleisötyön teoreettisia lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä käytäntöön
 • on tietoinen museon toimintaa ohjaavista etiikkaan ja kulttuuriseen vastuuseen perustuvista tekijöistä.

Oppimateriaalit

Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan. Helsinki: Ethnos 2000. Seuraavat artikkelit:
 • Lehtonen, Jaakko, Museo myytävänä: Lähtökohtia ja strategioita museopalveluiden markkinointiin (s. 93–104)
 • Voutilainen, Heli-Maija, Museon näyttelykieli perinteen ja oman aikansa ilmentäjänä – kulttuurihistorialliset perusnäyttelyt Jyväskylässä 1900-luvun alusta 1990-luvulle (s. 105–121)
 • Palviainen, Ritva, Museopedagogiikka muuttuvassa maailmassa (s. 122–129)
 • Hänninen, Kirsi, Minkälainen on monipuolinen museokäynti? (s. 130–137)
 • Vilkuna, Janne, Vainajat museoeettisenä kysymyksenä (s. 138–146)
 • Pennanen, Jukka, Etnisyyden funktio Inarin saamelaismuseossa (s. 147–152).
Pauliina Kinanen (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007). Seuraavat artikkelit:
 • Rönkkö, Marja-Liisa, Museon idea ja historia (s. 70–92)
 • Kallio, Kalle, Museon yhteiskunnalliset tavoitteet (s. 105–131)
 • Kinanen, Pauliina, Icomin eettiset ohjeet (s. 132–134)
 • Rönkkö, Marja-Liisa, Museo mediana (s. 246–278)
 • Kaitavuori, Kaija, Museo ja yleisö (s. 279–294)
 • Malmisalo-Lensu, Anne-Maija & Mäkinen, Minna, Museo oppimisen paikkana (s. 295–318)
 • Haapalainen, Riikka, Museo verkossa (s. 319–338)
 • Kaitavuori, Kaija, Näyttelyprosessi ja Expowiki (s. 339–341).
Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Seuraavat artikkelit:
 • Levanto, Marjatta, Suomen museoiden yleisöt (s. 94–112)
 • Lamminen, Marjut, Suomen kansallismuseo kansan sivistäjänä (s. 110–112)
 • Hatakka, Mari, Museo muistojen paikkana (s. 113–125)
 • Liukkonen, Eija, Museoyleisöjen tutkimus (s. 125–126)
 • Rönkkö, Marja-Liisa, Museorakennukset ja näyttämisen taide (s. 229–261)
 • Rönkkö, Marja-Liisa, Vaihtuvat näyttelyt (s. 262–265).

Lisäksi valitaan joko

 • Ahoniemi, Anu & Perähuhta, Minna 1999: . Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 0357-1106 no. 77. 
tai

Kirjallisuus

 • Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan. Helsinki: Ethnos 2000.
 • Pauliina Kinanen (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007)
 • Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010.
 • Ahoniemi, Anu & Perähuhta, Minna 1999: . Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 0357-1106 no. 77.
 • Kulttuuriomaisuuden uhat ja suojelu. Työryhmän esitys Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen toimeenpanosta Suomessa ja osana kansainvälistä kriisinhallintaa. Opetusministeriön julkaisuja 2007:8. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm8.pdf?lang=fi
 • http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm8.pdf?lang=fi

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
80% osallistuminen, tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä , yleisötyöhön liittyvä projektityö sekä kirjallinen museoanalyysitehtävä.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä , yleisötyöhön liittyvä projektityö sekä kirjallinen musoanalyysitehtävä.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi ja tentti tai kirjallinen oppimistehtävä , yleisötyöhön liittyvä projektityö sekä kirjallinen museoanalyysitehtävä.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Erityisin perustein (esim. asuminen toisella paikkakunnalla) ja tentaattorin kanssa erikseen sopimalla opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkko-opiskeluna, johon kuuluvat myös tentti tai kirjallinen oppimistehtävä , yleisötyöhön liittyvä projektityö sekä kirjallinen museoanalyysitehtävä.

Opetus