MSLA1101 Kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian klassikot (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian teorian syntyvaiheisiin liittyvää tieteellistä keskustelua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa analysoida museologisen ja heritologisen tutkimuksen syntyvaiheiden lähtökohtia
  • tuntee heritologisen ja museologisen tutkimuksen keskeisiä tutkijoita ja ymmärtää heidän merkityksensä osana alan oppihistoriallista kehitystä
  • osaa jäsentää kulttuuriperintötyöhön, kokoelmatyöhön ja yleisötyöhön liittyneitä varhaisempia käsitteellisiä kysymyksiä.

Kirjallisuus

  • Hooper-Greenhill, Eilean: Museums and the shaping of knowledge. London: Routledge 1992.
  • Pearce, Susan: Museums, Objects and Collections: a cultural study. Leicester: Leicester University Press 1992.
  • Sola, Tomislav: Essays on museums and their theory: Towards the cybernetic museum. Helsinki: Finnish Museum Associaton 1997.
  • van Mensch, Peter: Towards a methodology of museology. 1998.
  • Lowenthal, David: The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press 1988.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti tai kirjallinen oppimistehtävä.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Tentti (10 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus