MSLA1103 Kulttuurin materiaalisuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana tutustutaan syvällisesti merkitysanalyysimenetelmään soveltaen sitä jonkin museoesineen, pienen kokoelman tai kokoelman osan tai muun kulttuuriperintökohteen analyysiin.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa jäsentää esinetutkimuksen ja kokoelmanmuodostuksen teoreettisia lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä käytäntöön
  • ymmärtää aineellisen ja aineettoman, ihmisen esinesuhteiden sekä erilaisten käyttökontekstien merkityksen osana tallennus- ja kulttuuriperintöprosesseja
  • osaa soveltaa ja arvioida merkitysanalyysimenetelmää esinetutkimuksessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus