Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja urheilua laajoina yhteiskunnallisina ilmiöinä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntahallinnon ja -politiikan näkökulmista.

Liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat 1) liikunnan organisoituminen, 2) liikunnan talous, hallinto ja politiikka, 3) vapaa-aika, liikuntaharrastaminen ja julkisuus sekä 4) liikunnan käsitteellistäminen. Näiden painopistealueiden puitteissa tutkimus ja koulutus kohdistuvat erityisesti liikunnan ja urheilun eri sektoreiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) toimintaan, liikunta-alan organisaatioiden hallintakäytäntöihin, liikuntaa ja urheilua koskevaan lainsäädäntöön, liikuntaan vapaa-ajan toimintana, urheilumediaan sekä liikunnan ympäristökysymyksiin. Teemoja tarkastellaan kansallisissa ja kansainvälisissä kehyksissä monikulttuurisuus ja eettiset arvolähtökohdat huomioiden.

Opintojen aikana hankitaan myös valmiudet tieteellisen tiedon hallintaan ja muodostamiseen. Työelämävalmiuksia kehitetään vähintään yhdellä kolmen kuukauden mittaisella työharjoittelujaksolla, joka suoritetaan valinnaisessa liikunta-alan organisaatiossa. Lisäksi tutkintoon sisältyy oman mielenkiinnon pohjalta valittavia suomenkielisiä ja englanninkielisiä valinnaisia opintoja. Harjoittelu, kirjalliset tehtävät, tutkielmien aihepiirit sekä valinnaiset opinnot antavat mahdollisuuden suunnata omaa asiantuntijuuttaan opiskelijan haluamaan suuntaan.

Osaamistavoitteet

Tiede ja tutkimus
Maisterilla on teoreettisiin ja empiirisiin aineksiin rakentuva kokonaiskuva liikunnan yhteiskuntatieteistä. Hänellä on monipuoliset tiedot alan käsitteistä, teorioista ja menetelmistä sekä kyky hahmottaa tieteenalan keskeinen sisältö. Maisterilla on tiedolliset valmiudet liikunnan yhteiskuntatieteiden jatko-opintoihin. 

Maisteri osaa hankkia, analysoida ja arvioida kriittisesti liikunnan yhteiskuntatieteiden alan tietoa ja hänellä on valmiudet tuottaa uutta tietoa. Maisteri kykenee havainnoimaan, ymmärtämään ja selittämään liikuntakulttuurin ilmiöitä ja soveltamaan tieteellistä tietoa käytännön tilanteisiin ja muuttuviin käytäntöihin. 

Maisteri on motivoitunut liikunta-alan uuden tiedon hankkimiseen ja sen kriittiseen tarkasteluun. Maisteri puolustaa tieteellisen ajattelun merkitystä asiantuntijatyössä. Hänellä on halu alan toiminnan ja oman osaamisensa kehittämiseen.


Asiantuntijuus ja työelämävalmiudet
Maisterilla on laaja-alaiset tiedot liikunnan ja liikkumisen yhteiskunnallisista kytköksistä. Hänellä on hyvät tiedot alan toimijasektoreista (julkinen, yksityinen, kolmas), liikuntakäyttäytymisen vaikuttimista sekä politiikan, markkinoiden ja julkisuuden yhteyksistä liikunta-alaan. Maisterilla on syvällinen ymmärrys yhteiskunnan muutosten vaikutuksista liikunta-alaan. 

Maisteri on oppiva ja luova ongelmanratkaisija. Hänellä on monipuolisia päättelytekniikoita, hän kykenee visioimaan alan tulevaisuutta sekä johtamaan ja perustelemaan muutoksia. Hänellä on monipuoliset suunnittelu- ja ajanhallintataidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. 

Maisterilla on akateemisen asiantuntijan valmiudet työskennellä liikunta-alan hallinto-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Maisteri tukeutuu oman työnsä, asiantuntijuutensa ja toimintaympäristönsä kehittämisessä jatkuvaan oppimiseen sekä laaja-alaiseen ja kriittiseen ajatteluun.


Verkostot ja vuorovaikutus
Maisterilla on tietoon perustuva kokonaiskäsitys liikunta-alan erilaisista toimijaverkostoista ja toimintaympäristöistä. Hän ymmärtää monialaisen yhteistyön merkityksen liikunta-alalla. 

Maisteri osaa toimia kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Hänellä on tarvittavat kieli- ja viestintätaidot sekä monipuoliset vuorovaikutus- ja ryhmätaidot toimiakseen myös monikulttuurisissa ryhmissä.

Maisteri pystyy toimimaan monialaisissa asiantuntijaryhmissä ja tuottamaan niiden käyttöön osaamisensa. Maisterilla on pyrkimys joustavaan yhteisölliseen toimintaan ja halu soveltaa osaamistaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Maisteri on motivoitunut yhteisöllisen vuorovaikutuksen jatkuvaan kehittämiseen.


Vastuullisuus ja etiikka
Maisteri on tietoinen yleisesti yhteiskunnan sekä erityisesti liikunta- ja urheilukulttuurin eettisistä kysymyksistä ja moraalisista ongelmista. Maisterilla on hyvät tiedot liikunta-alan organisaatioiden yhteiskuntavastuista. Maisteri pystyy arvioimaan kriittisesti liikunta-alan erilaisia moraalisia lähtökohtia. Hänellä on kyky ymmärtää eettisiä keskusteluja ja tehdä eettisesti perusteltuja ratkaisuja. Maisteri on motivoitunut vastuulliseen toimintaan. Maisteri haluaa toimia ihmistä ja luontoa, tasa-arvoa sekä monikulttuurisuutta kunnioittaen.

Rakenne

Valitse kaikki (76+ op)