LYTS015 Pro gradu-tutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Pro gradu -tutkielman laatiminen.

Suoritustavat

Itsenäisen tutkimustyön tekeminen ohjaajien ohjauksessa.

Arviointiperusteet

Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään tiedekunnan arviointikehikkoa ja -lomaketta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan
- hallitsevan tieteellisen tutkimustehtävän itsenäisen muotoilun ja ratkaisemisen sekä raportoinnin
- tuntevan ja osaavan soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita
- hallitsevan tieteenalan keskeisen kirjallisuuden sekä omaa tutkielma-aihettaan käsittelevän kirjallisuuden

Lisätietoja

Suoritetaan yhtäaikaa LYTS014 Pro gradu -seminaarin kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit: https://www.jyu.fi/sport/fi/opiskelu/opiskelijan-ohjeet/opiskelu/pro-gradu-tutkielma-1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus