LYTS1004 Muuttuvat kansalaistoiminnat ja liikuntaorganisaatiot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään liikunnan kansalaistoimijoiden ja liikuntaorganisaatioiden muuttuvaan dokumentaatioon. Valituista organisaatioiden strategioista, visioista ja muista suunta-asiakirjoista laaditaan esitys sekä kirjallinen tuotos, joihon sisältyy myös kriittinen näkökulma. Opintojaksoon sisältyy työelämässä tarvittavaa julkista esiintymistä.

Suoritustavat

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja harjoituksiin (20 tuntia) sekä annettujen tehtävien suorittaminen. Opetukseen osallistumisessa 90 % läsnäolovaatimus. Kirjatentti suoritetaan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Arviointiperusteet

Opintojakson arvosana muodostuu kirjallisesta tehtävästä (50 %) ja kirjatentistä (50 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- kykenee tulkitsemaan liikunnan ja urheilun kansalaistoimintojen ja liikuntaorganisaatioiden muuttuvia käytäntöjä sekä tavoitteellisuutta

- tunnistaa liikunnan kansalaistoimintojen kansallisia ja kansainvälisiä muutossuuntia- kykenee analysoimaan julkishallinnon, markkinoiden ja kolmannen sektorin organisaatioita, toimintaympäristöjä sekä toimijoiden tavoitteellisuutta

- omaa perusvalmiudet organisaation strategioiden, visioiden ja muiden suunta-asiakirjojen laadinnalle

- ymmärtää miten tutkimuksellisesti voidaan analysoida organisaatioiden laatimia dokumentteja.

Oppimateriaalit

Tentitään kaksi seuraavista:

Ylä-Anttila, T. 2010. Politiikan paluu. Globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino. (269 s.)

Monti, A. & Purokuru, P. 2018. Suoraa toimintaa – Autonomiset liikkeet Suomessa 1986-2016. INTO-kustannus. (343 s.)

Hentilä, S. 2019. TUL liikuttaa, kasvattaa, vaikuttaa. Suomen Työväen Urheiluliitto 1919-2019. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (405 s.)

Lehtonen, K. 2017. Muuttuvat rakenteet - staattiset verkostot. Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän rakenteelliset muutokset 2008-2015. (123 s.)

Mäenpää, P & Fahnle, M. 2021. Neljäs sektori. Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. Vastapaino. (336 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen ja kirjalliset tehtävät (2.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja harjoituksiin (20 tuntia) sekä annettujen tehtävien suorittaminen. Opetukseen osallistumisessa 90 % läsnäolovaatimus.

Opetus

x

Kirjatentti (2.5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjatentti suoritetaan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Opetus