LYTS014 Pro gradu -seminaari (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Seminaari limittyy osaksi pro gradu -tutkielmaa, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Pro gradu -seminaareissa opiskelijat esittelevät tutkimussuunnitelmansa ja raportoivat tutkielmansa etenemisestä. Lisäksi seminaareissa osallistutaan aktiivisesti omasta ja muiden tutkielmista käytävään keskusteluun. Tarvittaessa opiskelijat osallistuvat tutkielmien laadintaa tukeviin opintoihin.

Suoritustavat

Seminaarin voi aloittaa joko syksyllä tai keväällä ja kesto on yksi lukuvuosi. Seminaareja on yhteensä 52 tuntia ja lisäksi opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä. Seminaareissa on 85 % läsnäolovaatimus eli kaksi kertaa (yhden per lukukausi = yht. 8t) saa olla hyväksytysti poissa. Tämän ylittävät poissaolot on korvattava tehtävillä.

Arviointiperusteet

Seminaareissa 85 % läsnäolovaatimus, eli yhden kerran lukukaudessa voi olla poissa. Tämän ylittävät poissaolot korvattava tehtävillä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- Kykenee liikunnan yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun, reflektointiin ja argumentointiin. 

- Osaa käsitteellistää tutkittavaa ilmiökenttää.

- Hallitsee itsenäisen liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimustyön. 

- Osaa soveltaa tutkimusosaamista työelämässä. 

Esitietojen kuvaus

  • Kandidaatinseminaari ja kandidaatin tutkielma tulee olla hyväksytysti suoritettuina.

  • Pro gradu -tutkielma tulee laatia samasta aiheesta, josta kandidaatin tutkielma on tehty TAI opiskelijalla pitää olla uusi aihe valittuna ja alustava tutkimussuunnitelma aiheesta tehtynä ennen graduseminaariin osallistumista.

  • Opiskelija pystyy ottamaan osaa seminaarityöskentelyyn ja ehtii työstää gradun esitarkastusvaiheeseen graduseminaarin aloittamista seuraavaan lukuvuoden aikana (tutkimussuunnitelman esittäminen ja aineiston keruun aloittaminen ensimmäisen lukukauden aikana; tutkielman esitarkastusversion jättäminen toisen lukukauden aikana).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus