LYTS1013 Työssä oppiminen (15 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ohjattu työssäoppimisjakso 3 kk (noin 150 h/kk) ja sen raportointi. Työssäoppimisjakson alussa omien oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien kartoittaminen ja tavoitteiden asettaminen. Jakson lopussa toteutumisen arviointi.

Suoritustavat

Osallistuminen seminaareihin (aloitus- ja palauteseminaarit yht. 4 h), vähintään 3 kuukauden mittainen työssäoppimisjakso ja sen raportointi.

Harjoittelun tulee lisäksi täyttää seuraavat ehdot:

1. Oppiaineen harjoitteluyhdyshenkilö hyväksyy etukäteen harjoittelupaikan opiskelijan laatiman suunnitelman pohjalta.

2. Opiskelijalle on nimetty ohjaaja harjoittelupaikalla ja työtehtävät ovat sisällöltään liikunnan yhteiskuntatieteiden aihealueisiin sopivia.

3. Harjoittelusta tehdään kirjallinen harjoittelusopimus opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen kesken. Opiskelija on työsuhteessa työnantajaan harjoittelujakson ajan, mikä edellyttää myös työsopimuksen tekemistä.

Osallistuminen työssäoppimisjaksolle, harjoittelusopimuksen tekeminen, loppuraportti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut liikunta-alan työkenttään julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla
- on analysoinut erilaisia liikunta-alan asiantuntijan työnkuvia
- on soveltanut koulutuksessa hankkimiaan tietoja ja osaamista käytännön työtehtävissä
- on syventänyt yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
- kykenee analysoimaan omaa osaamistaan ja työmahdollisuuksiaan liikunta-alalla 

Lisätietoja

Työssäoppimisjakson suositeltu suoritusajankohta on opintojen loppuvaiheessa, kun pro gradu –tutkielma on jätetty esitarkastukseen.

Oppimateriaalit

Työssä oppiminen osana liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusta. 2019. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Saatavissa oppiaineen www-sivuilta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (15 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus