LYTS1001 Liikkumisen ympäristöpolitiikka (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan liikuntakulttuuria ja arkiliikkumista yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen viitekehyksessä. Sen puitteissa muodostetaan ymmärrys ympäristöpolitiikan vahvistumisen ja ympäristöongelmien realisoitumisen vaikutuksista liikuntakulttuuriin. Erityistä huomiota kiinnitetään liikuntaorganisaatioiden ympäristöhallintaan ja sen kehittämiseen. Lisäksi pohditaan liikkumisen ja liikkumisympäristöjen suhdetta. Tässä yhteydessä käsitellään kaupunkitilan ja luonnonympäristöjen sekä niihin kytkeytyvien liikkumisen käytäntöjen erityispiirteitä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luennoilta saatavien tehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Tehtäväkohtaiset arviointiperusteet esitellään kurssin opintomateriaaleissa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on muodostanut yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen viitekehyksiin tukeutuvan ymmärryksen ympäristömuutosten, ympäristön politisoitumisen, ympäristöpoliittisen ohjailun ja liikuntakulttuurin muutosten monimutkaisista yhteyksistä

- kykenee analysoimaan ja käsitteellistämään liikuntaorganisaatioiden ympäristökysymyksiin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä

- kykenee soveltamaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen käsitteistöä ja keskeisiä tutkimustuloksia liikuntaorganisaatioiden ympäristöhallintaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä

- on omaksunut hyvät valmiudet ympäristöhallinnan asiantuntemuksen kehittämiseen

- ymmärtää liikuntaorganisaatioiden ympäristökysymyksiin liittyvät eettiset näkökohdat ja kykenee ympäristöeettiseen argumentointiin.

Oppimateriaalit

Oheismateriaalit:
  • Hannigan, J. 2014. Environmental sociology. London: Routledge. (194s.)

  • Massa, I. (toim.) 2009. Vihreä teoria: ympäristö yhteiskuntateoriassa. Helsinki: Gaudeamus. (406 s.)

  • Simula, M. 2012. Luonnossa liikkumisen kulttuuriset representaatiot. Studies in sport, physical education and health no 182. Jyväskylän yliopisto. (215 s.)

  • Urry, J. 2013. Ilmastonmuutos ja yhteiskunta. Tampere: Vastapaino. (331 s.)

  • McCullough, Brian P.; Kellison, Timothy B. (ed.) 2018. Routledge handbook of sport and the environment. London: Routledge (467 s.) ISBN 9781138666153

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja luentotehtävät (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luennoilta saatavien tehtävien tekeminen.

Opetus

x

Kirjallinen oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus