LYTS1008 Hanke- ja arviointiosaaminen liikuntaorganisaatioissa (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla muodostetaan käsitys hankemuotoisen toiminnan ja johtamista tukevien arviointikäytäntöjen yleistymisestä ja merkityksistä liikuntaorganisaatioissa. Lisäksi syvennytään hanke- ja arviointityön keskeisiin sisältöihin ja menetelmiin. Kurssiin kuuluvilla luennoilla luodaan katsaukset hankemuotoisen toiminnan, toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ja erilaisten johtamisoppien yhteyksiin; hankemuotoisen toiminnan erilaisiin lähtökohtiin liikuntakulttuurin eri sektoreilla; hanketyön eri vaiheisiin; arviointitiedon merkityksiin liikuntaorganisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa, arviointitutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä luotettavaa tietoa tuottavien arviointikäytäntöjen muodostamiseen. Kurssiin sisältyvässä oppimistehtävässä harjoitellaan politiikkaohjelmien tai organisaatioiden strategioiden hankkeistamista sekä organisaation toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimista.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (10 h). Projektisuunnitelman laatiminen ja esitteleminen ryhmätyönä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on sisäistänyt hankemuotoisen toiminnan ja arviointitiedon merkityksen liikuntaorganisaatioiden hallintakäytännöissä (l. johtamisessa, hallinnossa ja päätöksenteossa)

- hallitsee hanketyön eri vaiheet

- tuntee arviointitutkimuksen erilaiset suuntaukset (=menetelmät tai viitekehykset) sekä niihin liittyvät tiedontuottamisen mahdollisuudet ja rajoitukset

- on hankkinut valmiudet sekä arviointitutkimusprojektin toteuttamiseen että vastuunottamiseen liikuntaorganisaatioiden käytäntöjen ja toimenpiteiden systemaattisesta arvioimisesta (vai arvioinnin organisoinnista?)

- osaa suunnitella liikuntaorganisaatioiden kehittämispyrkimyksiin, kuten politiikkaohjelmiin tai strategioiden toimeenpanoon, kytkeytyvän hankkeen ja sen vaikutuksien arvioinnin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (10 tuntia).

Opetus

x

Projektisuunnitelma ja sen esittely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Projektisuunnitelman laatiminen ja esitteleminen ryhmätyönä.

Opetus