Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Kasvatustieteen kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa (180 op) opiskelija perehtyy kasvatustieteeseen ja aikuiskasvatustieteeseen tieteenaloina ja toimintana ja saa valmiuksia kasvatusalojen asiantuntijan työhön sekä tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn. Kandidaattiohjelmaan sisältyy 

  • kasvatustieteen perusopinnot (25 op), 
  • kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot (40 op), 
  • muut yhteiset opinnot (23 op) sekä 
  • vapaasti valittavat opinnot (92 op).

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteisten kasvatustieteiden perusopintojen kursseilla käsitellään viittä ilmiötä: 1) oppiminen ja ohjaus, 2) kasvatus, yhteiskunta ja muutos, 3) osaaminen ja asiantuntijuus, 4) tieteellinen ajattelu ja tieto sekä 5) vuorovaikutus ja yhteistyö.

Ilmiöiden tarkastelu jatkuu kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa siten, että sisällöissä painottuvat kasvatus- ja tieteenfilosofia, kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos, kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen sekä toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä.

Kandidaattiohjelmassa opiskelija voi joustavasti valita opintoja oman kiinnostuksensa mukaan laajasta valinnaisten opintojen tarjonnasta Jyväskylän yliopiston eri tiedekunnista.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteet ja keskeiset teoriat

  • tuntee kasvatustieteellisen tutkimuksen toteuttamisen, tieteellisen päättelyn ja argumentoinnin perusteet

  • osaa hankkia, kriittisesti tarkastella ja arvioida sekä käyttää eettisesti vastuullisesti kasvatustieteellistä tietoa kasvatusalan asiantuntijatehtävissä

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen

  • osaa toimia kasvatusalan työyhteisössä

Rakenne

Valitse kaikki (125+ op)