KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tutustu laadullisen tutkimuksen salaisuuksiin! Laadullisten tutkimusmenetelmien kurssilla opit laadullisen tutkimuksen tekemistä vuorovaikutteisesti.

Kuvaus

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, luotettavuuteen liittyvät kysymykset, laadullisen tutkimuksen lukutaito

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • nimetä ja arvioida laadullisen tutkimuksen erilaisia metodologisia lähestymistapoja

  • kuvailla laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet

  • kerätä ja analysoida laadullista tutkimusaineistoa

  • raportoida tutkimustuloksia laadullisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita ja

  • arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuutta

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmissa opinnoissa vastaavat laadullisten tutkimusmenetelmien opinnot, tämän opintojakson voi suorittaa näyttökokeena. Tarkemmat suoritustiedot opetusohjelmassa (ks. KTKA2011 Laadullisten tutkimusmenetelmien näyttökoe). 


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.


Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin:

PATTON, M. Q. (2002 tai myöhemmät painokset). Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage.

Sage Research Methods Online -verkkosivusto

TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. (2002 tai myöhemmät painokset). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Muu lukuvuosittain opetusohjelmassa tarkennettava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus