KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Määrälliset tutkimusmenetelmät -jaksolla perehdyt määrällisen tutkimusaineiston keräämiseen, analysointiin raportointiin, luotettavuuteen sekä eettisyyteen.

Kuvaus

Muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, määrällisen tutkimuksen lukutaito, spss-ohjelmiston käyttö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • kerätä määrällisen tutkimusaineiston ja valita siihen sopivan tilastollisen analyysimenetelmän

  • analysoida määrällistä tutkimusaineistoa tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin

  • raportoida tuloksia määrällisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita

  • arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmissa opinnoissa vastaavat määrällisten tutkimusmenetelmien opinnot, tämän opintojakson voi suorittaa näyttökokeena. Tarkemmat suoritustiedot opetusohjelmassa (ks. KTKA2021 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, näyttökoe). Esitietojen kuvaus

KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen tai vastaavat opinnot sekä kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin:

COOLICAN, H. (2017 tai myöhemmät painokset). Research methods and statistics in psychology. London; New York: Psychology Press.

TAI

METSÄMUURONEN, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp.

JA

NUMMENMAA, L., HOLOPAINEN, M., & PULKKINEN, P. (2014 tai myöhemmät painokset). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro.

Muu lukuvuosittain opetusohjelmassa tarkennettava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus