XYHK1000 Akateemiset tekstitaidot / Kasvatustieteet (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
 • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen​ 
 • kasvatusalan tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen​ 
 • tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu​ 
 • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen  


Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija


 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
 • osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle
 • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
 • tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän
 • osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä
 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan opintoihin liittyvän tekstin
 • osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä. 

Lisätietoja

Kytkentä oman pääaineen opintojaksoihin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus