KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Perhe, sukupuoli, erilaisuus – valitse teema ja tarkastele sitä yhteiskunnallisesta näkökulmasta työsi tai median kautta Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2.

Kuvaus

· kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 

· kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 

· kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 

· keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

· hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 

· osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  

· osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. 

Oppimateriaalit

Valitaan yksi seuraavista:

  1. Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino.
  2. Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (toim.) 2019. Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere University Press.
  3. Eerola, P. & Pirskanen, H. (toim.) 2018. Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus.
  4. Golombok, S. 2015. Modern Families: Parents and Children in New Family Forms. Cambridge: Cambridge University Press.
  5. Husso, M. & Heiskala, R. (toim.) 2016. Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus.
  6. Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) 2005. Kenen kasvatus. Tampere: Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357.
  7. Raiker, A. & Rautiainen, M. 2017. Educating for Democracy in England and Finland. Abingdon, Oxon: Routledge.
  8. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A 214 (soveltuvin osin).
  9. Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. 2. korjattu ja uudistettu painos. Joensuu: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. TAI Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2012. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, koulutus ja kehittämispalvelu Aducate.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta