KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Koulutus ja koulu – eilen, tänään ja huomenna! Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 –opintojaksolla perehdyt kouluun toimintaympäristönä.

Kuvaus

· kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 

· kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 

· kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 

· keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

· hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 

· osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  

· osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. 

Oppimateriaalit

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2006 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin). TAI Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Soveltuvin osin).

2. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus.

3. Englanninkielinen tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta