XYHK1001 Monikielinen vuorovaikutus / Kasvatustieteet (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
 • tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
 • eri kielillä viestiminen omasta tieteenalasta
 • vuorovaikutus monitieteellisessä ryhmässä
 • kasvatusalan tekstien työstäminen prosessimaisesti
Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää, että monikielinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
 • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
 • osaa tavoitteellisesti ja perustellen esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
 • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
 • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida toimintaansa.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).

Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen. 

Ruotsin kielen arvosanat (tt/ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:

 • XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
 • XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus