KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Millainen olen oppijana? Millainen rooli opettajalla on oppimisprosessin eri vaiheissa? Näihin kysymyksiin vastaa Oppiminen ja ohjaus, osa 2.

Kuvaus

• oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa

• erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa

• oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa

• oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet

• omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin

• hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden

• osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden

• tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa

• tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.

Oppimateriaalit

1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon.

3. Englanninkielinen tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
verkkokurssi 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta