XYHK1002 Tutkimusviestintä / Kasvatustieteet (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

  • omasta tutkimuksesta viestiminen kielirepertuaaria hyödyntäen 

  • prosessimaisesti työstetyn kasvatustieteiden alan tieteellisen tutkielman tuottaminen ja argumentoinnin taitojen syventäminen 

  • omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen 


Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin
  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
  • ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen ja palautevuorovaikutuksen merkityksen tutkimusprosessin edistäjänä. 

Lisätietoja

Kytkentä oman pääaineen kandidaatintutkielmaan ja seminaariin.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).


Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus