KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Johdatus määrälliseen tutkimukseen -jaksolla opit määrällisen tutkimuksen perusteista, tutkimusasetelmista, tiedonkeruusta sekä mittaamisen tavoista.

Kuvaus

Peruskäsitteet, tutkimusasetelmat (poikittais- vs. pitkittäistutkimus, kokeellinen vs. korrelatiivinen tutkimus), kuvailevat tunnusluvut, muuttujien mitta-asteikot ja tyypit (numeerinen vs. ei-numeerinen, jatkuva vs. epäjatkuva), otantamenetelmät, tutkimusprosessi määrällisessä tutkimuksessa, määrällisen tutkimuksen lukutaito

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata määrällisen tutkimuksen luonnetta, tavoitteita ja peruskäsitteitä

  • kuvata määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin etenemisen periaatteet

  • nimetä erilaisia määrällisen tutkimuksen asetelmia ja niissä käytettäviä menetelmiä

  • eritellä ja arvioida määrällisen tutkimuksen tiedonkeruun ja mittaamisen tapoja

Lisätietoja

KTKO1005-opintojakso tulee olla suoritettuna ennen KTKA2020-opintojakson aloittamista. KTKO1005-opintojaksolle vaihtoehtoinen opintojakso: TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op tai muu vastaava opintojakso. 

Esitietojen kuvaus

KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu, tai sitä vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin:

NUMMENMAA, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.

TAI

NUMMENMAA, L., HOLOPAINEN, M., & PULKKINEN, P. (2014 tai myöhemmät painokset). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro.

Muu lukuvuosittain opetusohjelmassa tarkennettava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja/tai oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja/tai oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus