CSOSYV Kasvatustieteen syventävät opinnot (80 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Syventävien opintojen keskiössä ovat kasvatustieteiden keskeiset sisällöt luokanopettajien aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa syvennytään erityisesti seuraaviin painoaloihin: opettaja kasvun ja oppimisen ohjaajana, koulu ja opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä opettaja työnsä asiantuntijana. Syventävät opinnot muodostuvat sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta ja sen tekemistä tukevista seminaareista sekä opetusharjoitteluista.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:

  • on muodostanut kokonaiskuvan ihmisen kasvusta, kehityksestä ja kasvu- ja oppimisympäristöstä, kasvatuksen muodoista ja koulutusjärjestelmistä sekä rakentanut johdonmukaisesti omaa kasvatusfilosofiaansa
  • osaa tunnistaa, eritellä, ratkaista ja arvioida asiantuntija-alueeseensa liittyviä tieteellisiä ja käytännöllisiä ongelmia ottaen huomioon ratkaisujen kasvatukselliset, eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
  • osaa toimia tehtäväalueensa kehittämiseksi ja hankkia jatkuvasti tehtäväalueella tarvittavaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa
  • on kykenevä opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä
  • omaa tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet.

Lisätietoja

CSOSYV Kasvatustieteen syventävät opinnot (80 op) sisältävät opettajan pedagogisia opintoja 23 op. 

Rakenne

Valitse kaikki (80 op)