CKSS4010 Kasvatus- ja yhteiskuntafilosofia (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • kasvatuksen ja koulutuksen merkitys yhteiskunnassa
  • kasvatus kulttuurin muutoksissa
  • kasvatus- ja yhteiskuntafilosofian merkitys
  • kasvatuksen ajankohtaiskysymykset eettisinä haasteita
  • kasvatuksen, arvojen ja ihmiskäsityksen väliset yhteydet
  • opettaja arvokasvattajana

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • kykenee hahmottamaan kasvatuksen filosofisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia
  • ymmärtää koulun ja yhteiskunnan välisen vuoropuhelun luonteen ja merkityksen
  • hahmottaa kulttuurin arvorakenteissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia yksilön arvomaailman rakentumisessa
  • kykenee soveltamaan kasvatusfilosofista ajattelua ja peruskäsitteistöä oman aikamme kasvatuskysymysten ja koulutuspoliittisten reformien arviointiin.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 12 tuntia kontaktiopetusta ja 42 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus