CKSS4060 Tutkielmaopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutkimusideasta tutkimusongelmaan, ongelman tutkittavuus ja pohjatiedot ongelmasta, tutkimuskirjallisuuden referoinnista teorian hahmotteluun ja tutkimusongelmaa vastaavan tutkimusaineiston hankkiminen, tutkimusaineiston käsittely, saatujen tulosten tulkinta ongelman suunnassa ja tutkimusraportin luonnostelu, tutkimusongelmaan vastaaminen teoreettisen viitekehyksen tasolla muistaen tutkimusaineiston rajoitukset, tulosten hyödynnettävyyden pohtiminen sekä tutkimusraportin viimeistely ja esittäminen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • omaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja argumentointiin
  • kykenee toteuttamaan opettajan ammatillista kasvua edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita halliten tutkimusprosessin keskeiset osa-alueet
  • kykenee kirjoittamaan jäsennellyn tutkimusraportin tieteellisen viestinnän kriteerit huomioiden.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Pro gradu -tutkielman laatiminen yksin tai parityönä. Tutkielmaopintoihin kuuluu lisäksi yksittäis- ja pienryhmäohjausta.
Arviointiperusteet:
Pro gradu -tutkielma arvioidaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan arviointiperusteiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus