CKSS4050 Syventävä kirjallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • opettaja kasvun ja oppimisen ohjaajana
 • opettaja työnsä asiantuntijana
 • koulu ja opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajina

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • omaa monipuolistuneen näkemyksen opettajuudesta sekä opettajan erilaisista asiantuntijarooleista
 • hahmottaa aiempaa syvemmin koulun roolin yhteiskunnallisena instituutiona ja vaikuttajana.

Lisätietoja

Opiskelija suorittaa neljä teosta oppimateriaaliksi luetelluista (teoksista vähintään kahden tulee olla englanninkielisiä) siten, että tenttiin tulee teos/teoksia syventävien opintojen kolmelta aihealueelta.

Oppimateriaalit

Opettaja kasvun ja oppimisen ohjaajana
 • Aunio ym. (toim.) 2010. Piaget is dead, Vygotsky is still alive, or? An honory book for professors Airi and Jarkko Hautamäki.
 • Clandinin & Husu (toim.) 2017. International Handbook of Research in Teacher Education.
 • Gray & MacBlain 2015. Learning Theories in Childhood.
 • Järvelä (toim.) 2011. Social and emotional aspects of learning.
 • Kontturi 2016. Oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen ja kehittymisen tukeminen alakoulun oppimiskontekstissa.
 • Majoinen, 2019. Toimintakulttuuri, resurssit ja pedagogia.
 • Mikola 2011. Pedagogista rajankäyntiä koulussa. Inkluusioreitit ja yhdessä oppimisen edellytykset.
 • Mäki-Havulinna, J. 2018. Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä.
 • Peterson & Hittie 2010. Inclusive teaching.
 • Salmela-Aro (toim.) 2018. Motivaatio ja oppiminen.
 • Virtanen 2013. Opettajan emotionaalinen kompetenssi. Tutkimus luokanopettajien ja luokanopettajiksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä.


Koulu ja opettaja yhteiskunnallisina vaikuttajina
 • Aro 2014. Koulutusinflaatio. Koulutusekspansio ja koulutuksen arvo Suomessa 1970–2008. 
 • Biesta 2011. Learning Democracy in School and Society. Education, Lifelong Learning, and the Politics of Citizenship.
 • Kettunen & Simola (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle.
 • Kivirauma, Jauhiainen, Seppänen & Kaunisto (toim.) 2012. Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys.
 • Kuronen 2010. Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen.
 • Kärkkäinen 2017. Learning, teaching and integration of adult migrants in Finland.
 • Lasonen & Ursin (toim.) 2011. Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia.
 • Saukkonen & Moilanen (toim.) 2018. Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen.
 • Siekkinen 2017. Koulutuksen tasa-arvon diskurssit ja toimijat peruskoulun tuntijakouudistuksessa.


Opettaja työnsä asiantuntijana
 • Helin 2014. Opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumo - yliopiston ja koulujen kumppanuus. Teknologian pedagoginen käyttö ja hyväksyminen: Opettajien digipedagoginen osaaminen.
 • Leivo 2010. Aikuisena opettajaksi. Aikuisopiskelijan merkittävät oppimiskokemukset opettajan työn ja opettajankoulutuksen vuorovaikutuksessa.
 • Kattilakoski 2018. Koulun toimintakulttuuri avautuvissa oppimistiloissa. Etnografinen tutkimus uuteen koulurakennukseen muuttamisesta.
 • Majoinen 2019. Toimintakulttuuri, resurssit ja pedagogia.
 • Mäki-Havulinna 2018. Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä.
 • Rinne, Simola, Mäkinen-Streng, Silmäri-Salo & Varjo 2011. Arvioinnin arvo. Suomalaisen perusopetuksen laadunarviointi rehtoreiden ja opettajien kokemana.
 • Räisänen (toim.) 2013. Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt.
 • Sahlstedt 2015. Pedagogisesti yhtenäinen peruskoulu. Tapaustutkimus opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksistä.
 • Vänttinen 2011. Oikeasti hyvä numero. Oppilaiden arvioinnin totuudet ja totuustuotanto.
 • Yli-Paunula, Silfverberg & Kouki 2013. Opettaminen valinkauhassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
135 t opiskelijan omatoimista työskentelyä. Neljä teosta opintojakson kuvauksessa luetelluista (teoksista vähintään kahden tulee olla englanninkielisiä) siten, että tenttiin tulee teos/teoksia syventävien opintojen kolmelta aihealueelta. Suoritustapa tentti tai essee.
Arviointiperusteet:
Esseet ja/tai tentit
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely, teos 1 (1.25 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely, teos 2 (1.25 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely, teos 3 (1.25 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely, teos 4 (1.25 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus