CKSS4030 Syventävät metodiopinnot (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Kasvatustieteelliseen tutkimukseen soveltuvia laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä.
  • Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen päättelyn yhdistäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • omaa laajan näkökulman laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin
  • hahmottaa oman tutkimusaiheensa osana kasvatustiedettä ja sen tutkimustraditiota
  • hallitsee syvällisemmin omaan tutkielmaansa soveltuvia metodologisia suuntauksia
  • soveltaa valitsemansa lähestymistavan ja analyysimenetelmän periaatteita tutkimuksessaan
  • osaa huomioida tutkimuseettiset kysymykset omassa tutkimuksessaan.

Lisätietoja

Opintojakso koostuu kolmesta osasta: 

  • Kvantitatiivinen analyysi ja tulkinta: 14 t kontaktiopetusta ja 36 t opiskelijan omatoimista työskentelyä.
  • Kvalitatiivinen analyysi ja tulkinta: 14 t kontaktiopetusta ja 36 t opiskelijan omatoimista työskentelyä.
  • Valinnaisia moduuleita 2 x 4 t. 

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa yhteensä 36 tuntia kontaktiopetusta ja 72 tuntia omatoimista työskentelyä jaoteltuna seuraavasti: Kvantitatiivinen analyysi ja tulkinta (sisältäen metodimoduulit): 22 t kontaktiopetusta ja 36 t opiskelijan omatoimista työskentelyä. Kvalitatiivinen analyysi ja tulkinta: 14 t kontaktiopetusta ja 36 t opiskelijan omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, Kvalitatiivinen analyysi ja tulkinta (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, Kvantitatiivinen analyysi ja tulkinta (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus