CKSS4015 Koulun toimintakulttuurin muutos ja arviointi (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • kouluetnografinen tutkimus
  • tiedostava havainnointi
  • tutkiva opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kouluetnografisen tutkimuksen lähtökohtia
  • osaa soveltaa niitä koulun toimintakulttuurin kriittiseen tarkasteluun
  • tiedostaa opettajan vastuullisen roolin eettisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana
  • vahvistaa omaa toimintafilosofiaansa opettajana

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 12 tuntia kontaktiopetusta ja 42 tuntia omatoimista työskentelyä. Opiskelija valitsee yhden suoritusvaihtoedon a) Minikouluetnografia itse valitusta aiheesta b) Pienimuotoinen tutkimuskatsaus suomalaisesta kouluetnografisesta tutkimuksesta.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus