CKSS4110 Vuorovaikutus erilaisissa kasvatuksen konteksteissa (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • luokkayhteisön vuorovaikutustilanteet
 • koulun työyhteisön toiminta
 • moniammatillinen yhteistyö
 • kodin ja koulun yhteistyö
 • monikulttuurisuus ja moninaisuuskysymykset koulun arjessa
 • työyhteisötaidot ja työhyvinvointi
 • työyhteisön jännitteiden käsittely

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • pystyy havainnoimaan ja tarkastelemaan koulua kriittisesti sosiaalisten suhteiden sekä erontekojen rakentumisen ja purkamisen paikkana,
 • edistää tietoisesti yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koulun vuorovaikutustilanteissa ja kykene ennaltaehkäisemään koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa sekä käsittelemään niihin liittyviä ongelmatilanteita kouluyhteisössä,
 • osaa arvioida ja kehittää kouluyhteisön vuorovaikutuskäytänteitä sekä omia monikulttuurisia ja moniammatillisia valmiuksiaan (oppilashuolto, kodin ja koulun yhteistyö),
 • osaa kehittää omaa tunne- ja vuorovaikutusosaamistaan, työyhteisötaitojaan ja tunnistaa työhyvinvoinnin lähtökohtia.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 26 tuntia kontaktiopetusta ja 55 tuntia omatoimista työskentelyä, josta osa verkkotyöskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus