CKSS4095 Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • inkluusioajatteluun pohjautuvan yhdessä oppimisen teoreettisia perusteita ja käytännöllisiä malleja
 • pedagogisen tuen muodot ja tuen eri tasojen edellyttämät pedagogiset asiakirjat
 • moniammatillinen yhteistyö/verkostoyhteistyö
 • sosioemotionaalisen kasvun haasteet ja pedagogiset interventiot
 • käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen opettaminen
 • lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi ja niiden tukeminen, lukivaikeudet 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • hahmottaa ja jäsentää inklusiivisen/osallistavan kasvatuksen yhteiskunnallisten, teoreettisten ja pedagogisten lähtökohtien yhteyksiä
 • osaa kuvata, miten hyödyntää moniammatillista yhteistyötä pedagogisen tuen eri tasoilla
 • osaa laatia pedagogisen tuen asiakirjoja
 • tunnistaa sosioemotionaalisen kasvun haasteita ja osaa soveltaa ao. taitojen opettamisessa tutkimusperustaisia pedagogisia toimintatapoja
 • osaa arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja ja oppimisen ongelmia ja soveltaa pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja tukitoimissa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 24 tuntia kontaktiopetusta ja 84 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus