CKSS4200 Kestävän kehityksen kasvatus (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • ihmisoikeus ja demokratiakasvatus
  • lasten oikeudet
  • opettajan ammattietiikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen peruskäsitteitä
  • tietää kestävän kasvatuksen kansainvälisen ja kansallisen normiperustan
  • soveltaa teoreettista tietoa kriittisen ajattelun ja itsereflektion kautta
  • omaksuu kunnioittavan suhtautumisen eri näkemyksiin ja rohkaistuu esittämään myös omia näkemyksiä
  • harjaantuu toimimaan kasvatusalan asiantuntijana suunnittelemalla ja ohjaamalla dialogia rakentavan seminaarin.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 15 tuntia kontaktiopetusta ja 39 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus